در حال بارگذاری...

 • مهدی رئیسی نافچی

  دکتری معماری دانشگاه شهید بهشتی

  کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

  کارشناسی معماری دانشگاه یزد

  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس مدعو دانشگاههای کشور

  دارای تحقیقات علمی و برگزار کنندهء کارگاههای متعدد در زمینهء معماری مردمی و تکنیکهای ساخت بوم آورد

  عضو گروه علمی پژوهشی “معمار حرم”