در حال بارگذاری...

  • طراحی داخلی

    طراحی داخلی ساختمان مرکزی تاسیسات دریایی ایران

    در همکاری با شرکت طرح و تکوین

    در طراحی این ساختمان سعی شده تا از نگاه متداول در طراحی فضاهای اداری – که آنرا فضایی بی روح و ماشینی می سازد- پرهیز گردد. پیش بینی فضاهای سبزِ باز و نیمه باز در طبقات، فضاهای غنی و با کیفیت عمومی و نیز ایجاد نور مناسب و دیدهای داخلی متنوع از جمله تدابیری است که در این طرح در نظر گرفته شده تا فضایی با نشاط و درخور زندگی انسانی ایجاد گردد. فضایی که گذران زمان در آن موجب آرامش روانی، افزایش رضایت و در نتیجه بهبود راندمان کاری باشد.

    در معماری این برج، فضاهای تهی و حیاط های متعدد در ارتفاع، روحیه حاکم بر معماری سنتی خودی را تداعی کرده و نیز امکان ایجاد فضاهای پر و خالی را در پوسته بیرونی فراهم می سازد تا صورت خارجی بنا نیز واجد همان روحیه شود. نقطه ی ختم بنا، حیاطی مرکزی در بام است که بخش مدیریت مجموعه از آن بهره مند می شوند و مرکز سقل بنا و نیز فضاهای تهی میانی است که کلیه فضاهای اداری گرداگرد آن استقرار یافته اند؛ فضایی غنی، با تلألؤ نور در میان و دو شاه نشین در کنار. این فضا در نقطه انتهایی با یک سقف گنبدی و دو سقف نیم استوانه شفاف، پوشیده شده است.