در حال بارگذاری...

 • مدیران پروژه و همکاران ارشد به ترتیب الفبا:

  • هادی پندار، دکترای شهرسازی- عضو هیأت علمی دانشگاه هنر (مشاهدهء سوابق)
   بخش مطالعات و شهرسازی؛ طراح و مدیر پروژه
  • امیر مهدی خادمی، کارشناسی ارشد معماری
   بخش مدیریت ساخت؛ طراح، سرپرست کارگاه و مدیر پروژه های اجرایی
  • مهدی رئیسی نافچی، دکترای معماری- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (مشاهدهء سوابق)
   بخش منظر و فضای سبز پایدار؛ پژوهشگر، طراح و مدیر پروژه
  • مهدی محمد حسنی، کارشناسی عمران
   بخش مدیریت ساخت؛ ناظر، سرپرست کارگاه و مدیر پروژه های اجرایی
  • علی محمدی، دکترای معماری
   بخش معماری؛ طراح و مدیر پروژه
  • هانی منصورنژاد، دکترای معماری، مدرس دانشگاه (مشاهدهء سوابق)
   بخش مرمت و احیا؛ پژوهشگر، طراح و مدیر پروژه
  • روح الله موحدی، کارشناسی ارشد معماری (مشاهدهء سوابق)
   مدیر عامل و مدیر بخش معماری
  • محمد کاظم هوشمند، کارشناسی ارشد معماری
   بخش طراحی صنعتی و گرافیک؛ طراح و مدیر پروژه