در حال بارگذاری...

  طرح و ساخت پروژه های منتخب

  ظهــــور کلیتی وحدت یافته در بنا، مولود حضـور مستمر تفکری واحد، از شکلــــدهی ایدهء اولیـــــه، تا اجـــرای جزئیات نهایی معــــماری، سازه و تأسیسات است.

   

  طراحی و نظارت عالیه

  رسیدن به اهداف مدنظر و دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب، با طی فرآیند پیچیده‌ی طراحی و سپس نظارت دقیق بر عوامل متعدد در تمامی مراحل ساخت، ممکن می‌گردد.

  طرحهای مطالعاتی- پژوهشی

  اصلاح مداوم مسیر حرکت و نوآوری مستمر در عرصه‌ی طراحی و ساخت، نیازمند مطالعات و پژوهش در تمام رشته های تخصصی مرتبط با محیط و زندگی انسان است.

  ساختمانهای عمومی

  در زمینه‌ی ساختمانهای عام المنفعه مانند مدارس، مساجد و مجموعه های درمانی کوچک و میان مقیاس، خلأ کیفی بزرگی در کشور احساس میشود. با وجودی که طرحهای تحقیقاتی متعددی در این عرصه توسط اساتید فن انجام شده، ولی این طرحها به عرصه‌ی عمل نیامده و موجب ارتقاء کیفیات فضایی در این بخــش نشده اند.

  .

  برخی از این ساختمانها که توسط هیئات امنا و خیرین پایه گذاری میشوند، به جهت ملاحظات بودجه ای یا مدیریتی، اقبال برخورداری از طراحی با کیفیت و سطح بالا را نمی یابند. در بخش دیگر، این مشکل با وجود برخی طرحهای تیپ بی کیفیت و تکرار آن بدون توجه به بستر و مقتضیات یگانه‌ی هر پروژه، تشدید میشود. تداوم این شرایط در سالیان گذشته در کشور، موجب افت استانداردها و انتظارات کارفرمایان، طراحان و بهره برداران این ساختمانها شده و کار را وارد چرخه ای معیوب نموده است. “ نقش ازل” قصد دارد تا با استفاده از پشتوانه‌ی قوی تحقیقات آکادمیک و میدانی، و نیز تجربیات حرفه‌ای، در این بخش فعال تر ظاهر شود.

  طراحی در بافتهای تاریخی

  “ نقش ازل” با پشتوانه‌ی علمی قطب طراحی در بافتهای تاریخی کشور، و تجربیات عملی در طراحی پروژه های بزرگ ،قصد دارد تا با ارائه‌ی نمونه‌های مطلوب و تغییر نگاه ذینفعان، ضمن کمک به حفظ میراث فرهنگی، پاسخ مناسب به نیازهای امروز در بافتهای ارزشمند ارائه نماید.

  .

  عدم شناخت کافی از وجوه مختلف کیفی در بافتهای با ارزش، عدم اطلاع از اصول موجد این بافتها و نیز منفعت طلبی عده‌ ای، وضعیت نامناسبی را در عموم طرحهای ارائه شده در این بخش به وجود آورده است. متأسفانه ،در موارد متعدد، طرحهایی که بدون توجه به اصول موضوعه و وجوه مختلف فرهنگی و اجتماعی تهیه شده اند امکان اجرا یافته و ذهن کاربران، و حتی طراحان، را به نحوی شکل داده اند که راه دیگری در حل مسائل خود در موارد مشابه متصور نمیدانند. این در حالیست که در دیگر فرهنگها -بالأخص در برخی کشورهای اروپایی- سالیان درازی است که راه حلهای مناسب ارائه و اجرا شده و از بوته‌ی آزمایش سر بلند بیرون آمده، و بدینوسیله از سرمایه‌های بی بدیل فرهنگی خود حفاظت نموده اند.

  مرمت و احیا

  باز زنده سازی ابنیه‌ی ارزشمند قدیمی از طریق تعریف کاربریهای جدید مانند هتل؛ طراحی داخلی با امکانات امروزین و نیز طراحی ابنیه مکمل جدید در مجاورت این ساختمانها، گامی مهم در حفظ میراث فرهنگی ایران و انتقال آن به نسلهای آینده است.

  .

  اتخاذ رویکرد “تخریب و نوسازی”، به جای “مرمت و احیا”، علاوه بر ایجاد خسارات جبران ناپذیر فرهنگی، تخریب ثروت بی بدیل ملی و از بین بردن فرصتهای تکرار نشدنی سرمایه گذاری را به دنبال دارد. روشن است که گردشگران خارجی به اشتیاق تجربه‌ی چنین فضاهایی رنج سفر را به جان میخرند؛ تجربه‌ی هتلها و مراکز خرید مدرن برای این گردشگران در کشورهای خود به راحتی میسر است. کشش این میراث گرانسنگ برای گردشگران دیگر فرهنگها و جذابیت زندگی و تجربه‌ی فضاهای اصیل، فرصتهای سرمایه گذاری مناسبی را پیش روی علاقه‌مندان این عرصه می‌گشاید. همچنین معرفی مناسب این فضـاها به گردشــگران، گام مؤثری در راسـتای اصلاح سبک زندگی و احیای فـرهنگ ایرانست.